Начинот на кој колострумот е обработен и пакуван е од суштествено значење за неговата биоактивност. Колострумот кој не е правилно собиран, ако е замрзнуван или загреван, не е обезмастен или е неправилно дехидриран, ја губи својата ефективност. Единствено Symbiotics® Colostrum Plus колострумот се собира и обработува на начин за да се максимизира неговата биоактивност.

 • Свежо обработениот колострум задржува поголема биоактивност од замрзнатиот колострум, кој ги денатурира протеините, ја уништува заштитната мемебрана околу глобулите на колострумот и предизвикува тешко микробно растење по одмрзнувањето.1
 • Стандардно преферирани методи за сушење на колострумот се спреј-сушење и сушење на ниска температура.1
 • Symbiotics користи индиректна техника на спреј-сушење на колострумот, со што се избегнува загадувањето од издувните гасови како што е кај директните сушилници.1
 • Свежо обработениот колострум во прав исушен со индиректна техника на спреј-сушење има подобра растворливост и распространување, односно апсорбливост.1
 • Symbiotics® Colostrum Plus колострумот е краткотрајно пастеризиран за максимално задржувајње на млечните протеини додека во исто време се уништуваат потенцијално опасните патогени. Се покажа дека пастеризацијата ги зачува млечните протеини истовремено убивајќи ги бактериите и другите патогени.2 Комерцијално пастеризираното млеко задржува висока имуноглобулинска активност.3
 • Symbiotics® Colostrum Plus е обезмастен со што има повеќе предности. Колострумот кој не е обезмастен бргу се расипува и станува непријатен за консумирање и несварлив за дигестивниот тракт. Обезмастувањето значајно не ја намалува количината на биоактивните протеини достапни во колострумот во прав.1

Новороденчето за кое е наменет колострумот е бела табла во поглед на имунитетот. Потребна му е заштита од околината во која тукушто дошло, и тоа веднаш, за да може да преживее. Оттука колострумот, без разлика дали е од крава или од луѓе, е богат со се што му е потребно на новороденчето за да преживее во овој непријателски свет. Телињата од кравите, за разлика од бебињата кај луѓето, не можат да ги примаат имуноглобулините преку плацентата за да се изгради имунолошкиот систем пред раѓањето, така што им е потребна масивна доза на имуноглобулини веднаш по раѓањето. Поради тоа, говедскиот колострум содржи многу повеќе Имуноглобулин G (IgG) од човечкиот колострум, кој претежно содржи Имуноглобулин А (IgA). IgG обезбедува пасивен систематски имунитет додека IgA обезбедува по локализиран имунитет. Говедскиот колострум може да го поттикне пасивниот имунитет не само кај телињата туку и кај луѓето исто така, против широк спектар на патогени, какои и неспецифична имунолошка поткрепа против сите патогени, вклучувајќи бактерии, вируси, габи и протозоан паразити. Исто така, колострумот има уникатна способност да го модулира имунолошкиот систем преку активноста на колостринин - colostrinin®, протеин кој се наоѓа единствено во колострумот, кој може да го зголеми или намали имунолошкиот систем во зависност од потребата на организмот кој го конзумира колострумот.

 • Колострумот обезбедува пасивен имунитет против бактерии, вируси, габи и протозоан паразити34-48.
 • Лактоферин, лактопероксидаза и лизозим се неспецифични бактерицидни, вируцидни и фунгицидни компоненети на колострумот49-54.
 • Се покажа дека лактоферинот и лизозимот дејствуваат заеднички со тоа што лактоферинот прво се сврзува и ја отстранува липополисахаридната заштитна обвивка на грам-негативните бактерии (како Vibrio cholerae (колера), Salmonella typhimurium (труење со храна) и Eschericia coli), овозможувајќи лизозимот да навлезе во бактериската клетка предизвикувајќи разградување на истата55.
 • Лактоферинот е ефективен против ХИВ и Хуман Цитомегаловирус56,57.
 • Колострумот ја олеснува Криптоспридозата, дијареа опасна по живот која се добива како сенундарна инфекција кај заболените од СИДА58-60.
 • Колострумот содржи комплементни фактори и олигосахариди кои исто така обезбедуваат неспецифична антимикробна заштита61,62.
 • Колострумот содржи Colostrinin® (или ПБП-полипептиди богати со пролин), уникатен имуномодулаторен пептид кој предизвикува диференцијација на тимоцитите во активни Т клетки и ја стимулира диференцијацијата на Б клетките. Исто така, ефикасно дејствува во смирување на преактивен имунолошки систем, кој што се среќава кај автоимуните болести63,64.
 • Colostrinin®, исто така, ја стимулира продукцијата на интерферон - бета (IFN β) и фактор на тумор некроза - алфа (TNF-α) од перитонеалните клетки.65
 • Оралното внесување на интерлеукин - 1бета (IL-1β) од колострумот забележително го зголемува размножувањето на периферните мононуклеарни крвни клетки, што укажува на тоа дека колострумот го стимулира имунолошкиот систем.66
 • Цитокините, како факторот на тумор некроза-алфа (TNF-α), интерлеукините (IL-1α, IL-1β, IL-6) и интерферонот (IFNγ) во колострумот, го стимулираат развојот на имунолошкиот систем кај деца, како и ослабениот имунолошки систем кај постарите лица.67
 • Колострумот го стимулира формирањето на цитокини, интерлеукините 1, 3 и 6 (IL-1, IL-3, IL-6) од страна на крвните леукоците.68
 • Трансформирачкиот фактор на раст-бета (TGF-β) и интерлеукинот-10(IL-10) кои се наоѓаат во колострумот, ја модулираат активноста на моноцитите и макрофагите во имунолошките одговори за патогените, ги активираат или деактивираат во зависност од потребата.69
 • Лактоферинот од колострумот ја зголемува подвижноста и продукцијата на супероксид од страна на полиморфонуклеарните леукоцити (бели крвни клетки).70
 • Colostrum Plus ја поттикнува активноста на NK клетките познати како природни убијци, преку стимулирање или инхибиција на производство на интерлеукин-2 (IL-2).71

Состојбите на присутни воспаленија во организмот се главни извори на болка, вклучувајќи артритис, колитис и други слични состојби. Колострумот поседува анти-инфламаторна активност која може да ја намали воспаленоста, со тоа што помага при намалувањето на болката предизвикана од ваквите состојби.

 • Колострумот поседува анти-инфламаторна активност.
 • Рецепторите на факторот-Алфа на туморна некроза (TNF-α) се порврзуваат со цитокинот кој ја контролира инфламаторната цитокин каскада, така што ефикасно го инхибира и неутрализира изворот на воспалението.
 • Колострумот исто така содржи интерлеукин 1ра (IL-1ra), рецепторот на протеинот IL-1, кои дејствуваат на начин што ја деактивираат воспалителната активност во протеинот IL-1.
 • Се покажа дека колострумот се како одличен во третманите кај хронично-воспалителните заразни болести, како што се различните форми на артритис и Кроновата болест, кои се тесно поврзани со воспалението кај цревата.
 • Ликтофериот има силни антиоксидантни карактеристики кои дејствуваат на два начина, со два посебни механизми, поврзувајќи се со каталичното железо кое се генерира за време на уништувањето на клетките и се поврзува со бактериските липополисахариди (LPS), предизвикувајќи намалување на биоактивноста на липополисахаридите, како што е зголемувањето на производство на неутрофилот O2.
 • Лактоферинот исто така го спречува производството на воспалителните цитокини.
 • Колострин® (PRP) исто така делува како регулатор на кислородниот стрес.

Како што се зголемува бројот на повозрасните лица и нивната подобрена здравствена нега, како и очекувањата од подолг живот, така и ефектите на Алцхјмеровата болест продолжуваат да завземаат место во нашиот здравствен систем кога се во прашање повозрасните лица.

Колострумот Symbiotics содржи компоненти за кои е докажано дека помагаат во придобивките кај оние кои страдаат од оваа негативна болест.

 • Од 15 пациенти со Алцајмерова болест кои примиле Colostrinin® (PRP) во клиничкото истражувања, кај 8 од нив се покажа клиничко подобрување а кај останатите состојбата се стабилизира, додека кај оние кои примаа селениум или плацебо, истражувањето не даде никакви резултати.
 • Фосфатидилсеринот, еден од фосфолипидите кој се наоѓа во BIO-lipidTM системот, се покажа дека е добар за пациентите кои страдаат од Алцајмерова болест или сенилна деменција.

Постојат огромен број на форми на артритис, од остеоартритис, па се до автоимуниот ревматичен артритис кој се добива поради многу различни причини. Взаемниот деноминатор помеѓу сите овие различни форми на артритис е воспалението на сврзните ткива што предизвикува силна болка и деформација на структурата на врзните ткива. Колострумот е моќна анти-воспалителна состојка која може да помогне во придобивките кај заболените од артритис, и исто така може да помогне да го излечи воспалението кај цревата што е поврзано со некои форми на артритис.

 • Некои форми на артритис и болести на артритис се поврзани со зголемувањето на цревната пропустливост, што колострумот може да ја излечи.
 • Колострумот и неговите компоненти се користат при третман на ваквите форми на атритис кои се манифестираат преку воспаление на цревата.

Колострумот е широко познат во атлетската заедница кога е во прашање зголемувањето на мускулната маса без негативните последици на стероидите. Исто така помага при одржувањето на здравјето на атлетите на тој начин што ги окрепнува на брз начин по можните добиени повреди како и во зајакнувањето на самиот имунитет кој останува потиснат по екстремните вежби.

 • Додатокот на колострум произведува значително зголемување на мускулната маса споредено со сурутка.
 • Поради тешките напорни вежби, атлетите се подложни на разни инфективни болести, а користејќи го колострумот, нивниот имунитет се зајакнува, им помага во намалувањето на времето на закрепнување како и кај појавата на синдромот за пропустливи црева.
 • Маратонците кои искусуваат значителен висок степен на подлежност на инфекција кај горните респираторни патиша(URI) за време на тренинзите како и следењето на маратонските трки, имаа значително помала стапка на (URI) додека примаа колострум како додаток, споредено со оние кои замаа плацебо.
 • Колострумот содржи огромна количина на фактори за растење како и цитокин кои го забрзуваат закрепнувањето на атлетските повреди, вклучувајќи ги повредите на жилите, тетивите и мускулите.
 • Кога се добива колострум, нивото на серумот IGF-1 се зголемува и покрај тоа што IGF-1 не е целосно апсорбиран и заедно со колострумот предизвикуваат позитивни резултати кај тестовите за лекарства.
 • ИГФ-1 кога се зема во неговата природна форма, не е забранет од страна на Интернационалниот Олимписки Комитет, додека пак синтетичките форми на додатоци се строго забранети. Колострумот е природен извор на ИГФ-1

Истражувањата кај животните открија дека лактоферинот, еден од главните компоненти пронајден во колострумот, може да помогне да се спречи или целосно да се победи ракот. Колострумот исто така содржи масни киселини кои се покажаа како добри анти-канцерогени.

 • Лактоферинот го спречува ракот на дебелото црево, бешиката, јазикот, езофагусот, белите дробови, како и метастазата на белите дробови кај некои видови на животни. Нагласените механизми се под истражување но се смета дека се поврзани со способноста на лактоферин да го зајакне имунитетот.
 • Конјугираната линоелична киселина (CLA) како и некои други масти пронајдени кај колострумот и млекото се докажа дека поседуваат и други антиканцерогени карактеристики.

Факторот за раст кој е тесно поврзан со инсулинот (IGF-1) се покажа дека може да помогне да го спречи дијабетесот кај лицата кои се подложни на него. Факторот IGF-1 е присутен во колострумот во огромно количество.

 • Автоимуниот дијабетес (тип 1) е поврзан со проблемите со протекувањето на цревата како и на преактивноста на цревниот имунилошки систем.
 • Стимулира транспорт во скелетните мускули но не и гојазност или нон-инсулин во зависност од шеќерната болест (NIDDM).
 • IGH-1 го одложува клиничкиот почеток на дијабетесот, ја намалува појавата на уништување на бета клетките и ја намалува појавата на потенцијалниот дијабетес која се забележува кај лица со ризик или кај оние лица кај кои започнала развојната фаза на дијабетес тип 1. Комбинирајќи ги протеините ИГФ-1 со ИГФ и ИГФБР 3 се докажа дека ефикасноста се зголемува повеќекратно.
 • Автономната невропатија кај дијабетесот е болест која е дел од дијабетесот во која умираат нервните клетки на автономниот нервен систем, и можат да бидат подобрени со помош на ИГФ-1, кој има невро-заштитен ефект кој го спречува високото оштетување на невроните предизвикано од високиот степен на гликоза во крвта, а е поврзана со слабо контролираниот дијабетес.

Хроничната и силна болка која неможе да биде порвзана со никаква одредена повреда или процес на некоја болка во телото, започнува да станува често застапен и познат процес, а поднесувањето на таквата болка се покажа како крајно недостижно и неподносливо. Беа постигнати одлични резултати при употреба на имуноглобини, добиени во вид на концентрат од кравјиот колострум кој беше даден интравенозно, низ определен механизам а одговорот зошто ваквиот механизам е толку ефикасен и ден денес е нејасен.

 • Имунолгобините извлечени од кравјиот колострум се користат интравенозно за третман кај хроничната болка без потреба од анатомска корелација.

Липозомите кои се создадени од различен тип на липиди (масти) се користат веќе 40 години како систем на доставување за лекови, козметичка, и многу други иновативни потреби уште од 1965 кога прв пат беа претставени. Биоактивните молекули, како што се оние од кои е составен колострумот, треба да ја преминат биолошката мембрана на клетките за да навлезат во телото, без разлика дали се работи за гастро-интестиналниот тракт, за кожата, за дишните органи или кај корнеата и штом еднаш ќе се најде во телото, треба да продре низ други мембрани од клетки, како на пример кај васкуларните мембрани и мембраните на кротокот во мозокот. Употребата на липозомите, кои се генерално автосврзувачки мембрани составени од мини капсули кои се составени од фосфолипиди, помагаат при решавањето на горенаведените проблеми.

Колострумот Symbiotics е единствениот колострум кој ги обновува мембраните на фосфолипидите изгубени при отстранувањето на мастите со цел да помогне во заштитата од дејството на стомачните и цревните киселини како и од дигестивните ензими за да биоактивните молекули можат да достигнат до нивните посакувани цели во телото, а не само да бидат дигестирани како храната. Наместо да се користи само соја од растително потекло (летицин) или лецитин од јајце, кои можат да испровоцираат алергиска реакција, Symbiotics ги користи мембраните на фосфолипидите од млекото кои помагаат во придобивките на истиот извор кај цицачите (кравите) како колострумот, кој е всушност биоидентичен со мембраните кои се изгубени за време на процесот на отстранувањето на мастите. Колострумот е покриен со овој липид, кој ги формира липозомите околу состојките на колострумот. Фосфолипидите добиени од цицачи, како што е БИО-липидот, исто така имаат предност која ги вклучува сфингомелинот, вид на фосфолипид кој се произведува само кај животните и кој игра важна улога во метаболизмот кај цицачите. На пр. сфингомиелинот создава огромен размер на обвивка од миелин која ги изолира нашите нерви во еден вид на пластична или гумена покривка, односно како електрична жица.

Фосфолипидите се уникатни на тој начин што се биполарни молекули и на едниот крај се хидролични („љубители на водата“) а на другиот крај се липофилични („љубители на мастите“). Ова значи дека липозомите ги спроведуваат и хидроличните и липофоличните молекули подеднакво добро. Биполарноста на фосфолипидните молекули се состои во тоа што ги карактеризира како авто-сврзувачки кон мембраните кога фосфолипидите се наоѓаат во околина со вода. Ова исто така важи и за лесниот начин на кој липозомите се соединуваат со другите клеточни мембрани кога се среќаваат едни со други, како што на пр. се случува кај пропустливоста на цревата или на кожата.

Производите за нега на кожа Symbiotics, кои исто така содржат Био-липиден систем на доставување, се супериорни антилипозомски производи за нега затоа што состојките се во состојба да продрат длабоко во кожата, каде и најмногу помагаат.

 • Липидните торбички се формираат спонтано во складен раствор.
 • Се докажа дека биоидентичниот состав од фосфолипиди кај липозомите произведува оптимално соединување (фузија) со клеточните мембрани за потребните дестинации при доставувањето.
 • Употребата на липозомите покажа забрзан пораст во терапевтскиот индекс на употреба на лекарства и други останати биоактивни молекули.
 • Липозомите го заштитуваат својот состав од дигестија во гастрономниот тракт.
 • Мембраните на клетките на млекото се користат во засилувањето на делувањето на фармаколошките лекарства.
 • Четирите важни фосфолипиди пронајдени во БИО-липидот, фосфоатидулсерин, сфингомелин, фосфохатидилколин и фосфоатидилетаноламин, сите од нив поседуваат важни биолошки функции сами по себе, вклучувајќи ги здравјето на кожата, на мозокот, антистресните својства, раст и развој на клетките, гастрономското здравје и заштита, и така натаму.

(здравјето на слузокожата на цревата и желудникот)

Новонастанатото црево е уникатно на тој начин што не е доволно созреано за време на раѓањето и има потреба од факторот за растење како и некои други компоненти на колострумот за да го заврши својот развој. Овој нецелосен развој е од корист на новороденчињата затоа што дозволува внес на големо количество на протеини, како на пр. способност имуноглобините лесно да навлезат во телото. Но, ова не е состојба која е солидна кога се во прашање возразните или постарите деца. За жал, повеќето луѓе имаат пропустливи црева до одреден степен кое се должи на негативните навики, како на пр. пиењето на кафе, алкохол или меки пијалоци, пушење и сл. навики. Синдромот на пропустливите црева, како што се нарекува, им дозволува на патогените лесно да навлезат во телото. Проценето е дека повеќето болести на човекот настануваат во цревата. Колострумот, како кај новороденчињата, помага да ги излечи овие пропустливи црева и да ја обнови слузокожата на желудникот и цревата до оптимално функционално ниво, притоа убивајќи ги штетните патогени. Колострумот го спречува развојот на растот на штетните бактерии, како што е Helicobacter pylori, која е причинител на чир на дванаесетпаличното црево, и потикнува раст на здравата цревна флора. Оние лица кои примаат не-стероидни анти воспалителни лекарства (НСАИДс) за артритис и други слични состојби на болка исто така претрпуваат штета на слузокожата на цревата и желудникот. Колострумот се докажа дека успешно ги лекува ваквите проблеми исто така.

 • Колострумот го лекува синдромот на пропустливи црева, допринесува кон лекување на многу човечки болести.
 • И во двата вида експериментални истражувања, ин витро и ин виво, колострумот покажа дека може да го стимулира растот на епителните клетки како и да регенерира и формира нова епителна подлога која е проследена од повредата, како и намалување на повредите во желудникот и цревата, кои можат да бидат предизвикани со земање на НСАИДс.
 • Колострумот го спречува растот на Helicobacter pylori, бактерија која е поврзана со настанокот на хронолошки гастритис и чирот на дванаесетпаличното црево, и го зголемува растот на корисната флора низ пробиотичката активност на олигосахаридите кои се присутни во колострумот.
 • Колострумот го поткрепува развојот на цревата во развој кај новороденчињата, намалувајќи ги дејствата на некротичната ентероцилиза, Кроновата болест, колитис, дијабетис и други останати болести.
 • Кај новородените прасенца исхранети со колострум се покажа пораст во зголемувањето на бројот на клетките на цревата, како и навестувајќи поголема функција на апсорбирање на нутриентите но и зголемен број на имунолошки способности.
 • Колострумот ја лечи повредата на цревата предизвикана од НСАИДс.

Алергиите кај луѓето се добиваат како резултат на производството на Инуноглобинот Е (IgE) како одговор на туѓите протеини на кое телото е чувствително. Колострумот може да му помогне на телото да не биде сензитивно на таквите алергени на тој начин што ја потикнува застапеноста на на ИгЕ.

 • Колострумот содржи антитела кои се корисни против алергените и се од клиничка важност за луѓето.
 • Колострумот содржи ИгЕ фактор на врзување кој ја потиснува ИгЕ експресијата и делува на начин што ги спречува и ограничува алергенските реакции (ИгЕ имуноглобинот е вклучен во алергенските реакции).

Дали антиоскидансите се фонтаната на младоста? Тоа прашање останува дискутабилно, но е познато дека кислородниот стрес и високото ниво на одделни реактивни видови на кислород (РОС), кои се произведени во нормалниот метаболизам и се формираат во самото тело, можат да предизвикаат широко распространети штети како и да го забрзаат процесот на стареење. Колострумот содржи антиоксиданси и претходници на глутамитионите (најмоќните познати антиоксиданси) кои помагаат при прочистувањето на овие загадувачи на телото и ја променуваат насоката на штетата која ја прават во телото.

 • Оксидацијата како продукт на метаболизмот предизвикува тешки штети на ДНКа, протеините и липидите, која резултира со стареење, рак и други видови на дегенеративни болести.
 • Хроничниот кислороден стрес може да го забрза стареењето внатре во ендотелните клетки на човекот.
 • Колострумот е богат со антиоксиданси, вклучувајќи го и глутатионот, најмоќниот познат антиоксиданс, како и нивните преходници.
 • Колострумот ја намалува активноста на ферицитохромот Ц и го потиснува миелопероксидазот и лизозомот во човечовите полиморфонуклеарни леукоцити (ПМН), активности кои се важни во посредството на акутното воспаление.
 • Colostrinin® (ПРП) ја потурнува липидната пероксидација, намалувајќи го износот на реактивните видови на кислород (РОС) во клетките.
 • Лактоферинот дејствува како антиоксиданс во цревата.

Колострумот се докажа дека помага кај заболените од астма на начин што ја намалува алергенската реакција што ги предизвикува нападите на астма.

 • Лактоферинот ја инхибира триптазата, ензим кој се излачува од страна на мастичните клетки (ткивни клетки кои содржат хистамин и се ослободуваат како последица на алергенска реакција) и е имлициран агент на создавање на астма, и кога беше даден на овци со алергија (кои се најдобар пример за астма од животните) ја отстрани касната фаза на бронхоконстрикцијата.

Автоимунолошките болести се резултат на преактивниот имунолошки систем кој започнува да создава антитела во самите протеини на телото. Colostrinin® кој се наоѓа единствено во колострумот, има способност да ја сведе преактивноста на имунолошкиот систем на оптимално ниво. Колострумот исто така содржи состојки кои можат да ги оттуѓат симптомите пронајдени во различните автоимунолошки нарушувања, особено воспаленијата на одреден орган од телото.

 • Автоимунолошките нарушувања како што е ревматскиот артритис и Кроновата болест исто така реагираат на анти-воспалителните состојки на колострумот.
 • Colostrinin® (ПРП) има терапевтска вредност во третманот на автоимунолошките болести низ нивните имуномодулаторни ефекти и е во состојба да стимулира формирање на одредени клетки кои го инхибираат развојот на овие болести.
 • Клиничкото истражување покажа дека пациентите со мултиплекс склероза кои примиле кравји колострум против сипаници покажаа значително подобрување во нивната состојба наспроти оние кои не примиле обичен колострум.

Традиционално, детоксификацијата за повеќето луѓе значи конзумирање на моќни хербални напитоци кои преизвикуваат телото да ги исфрли наталожените течност и на тој начин да го прочисти телото од отровите и нечистотиите. Гледано од страната на колострумот, овој начин на прочистување е ограничен и претствавува опасен концепт на детоксикацијата која го изложува телото на нов стрес, и може само дополнително да му наштети на телото.

Колострумот најпрво го прочистува телото во гастрономскиот тракт на многу поздрав и поефикасен начин. Колострумот ги отстранува и уништува штетните патогени кои можат да се населат во цревата и да предизвикаат големи здравствени проблеми, како што е Helicobacter pylori, која е и главен причинител на гастритис и чир на дванаесетпаличното црево; потоа Candida albicans, габична инфекција која може да предизвика проширување на цревата, засилувајќи го дејството на корисните бактерии како и многу други патогени кои се во состојба да предизвикаат размножување на корисните бактерии. Колострумот делува на тој начин, така што ја лечи оштетената површина на цревата предизвикана од страна на патогените и отровите кои живеат внатре. Колострумот ги спречува патогените и отровите да навлезат во телото и ја обновува нормалната функција на цревата. Колострумот исто така помага во заштитата и лекувањето на панкреасот и црниот дроб кои најмногу се оштетуваат од токсините во телото на тој начин што им помага да ги отстранат опасните токсини од нивниот состав и да ги стумулираат овие органи побрзо да го обноват своето ткиво.

 • Колострумот ја убива Helicobacter pylori, главниот причинител на гастритис и чир во желудникот.
 • Кравјиот колострум ги искоренува многуте опасни патогени од утробата на цревата и ги лечи цревните и чирните болести.
 • Колострумот ги штити цревата од секаква инфекција.
 • Лактоферинот го спречува порастот на Candida Аlbicans и другите штетни бактерии.
 • Додадокот од колострум може да го заштити црниот дроб од ефектите на токсините како што се хепатитисот, цирозата, оштетувањето на клетките на црниот дроб, фиброзата на црниот дроб, воспалението на црниот дроб, помага против наголемување на црниот дроб и други познати болести настанати од отровите кои се таложат во црниот дроб, како на пр. амонија (токсикација од амонијак), која настанува како последица на распаѓањето на клетките на црниот дроб и му помага на ц.дроб да ја подобри способноста на детоксицирање на ваквите штетни супстанци.
 • Како надополнување на с`е ова, додатокот од колострум помага при превенција на висок крвен притисок кој може да предизвика други драстични невролошки ефекти.
 • ИГФ-1 и ИГФ 2, двата вида на имуноглобини кои се наоѓаат во колострумот, можат да се конзумираат по орален пат за превенција и третирање на нарушувањата на панкреасот како и да предизвикаат пораст на панкреасот во случаи на панкреасна маана, кустична фиброза или делумни отстрнувања на панкреасот.

Значителен голем број на докази покажуваат дека генерално млечните продукти и колострумот се одлична храна за срцето, особено за оние лица со висок крвен притисок.

 • Инсулинот и ИГФ-1 (кои се наоѓаат во колострумот) ги релаксираат коронарните артерии, и на тој начин се намалува крвниот притисок кај коронарните артерии (артериите на срцето).
 • Протеините и пептидите како и останатите состојки пронајдени во колострумот и млекото можат да помогнат во намалување на крвниот притисок, особено кога се конзумира млеко со послаб состав на масти, и кога се применува диета богата со овошје и зеленчук.

Колострумот е природен елемент за нега на здравјето на кожата. Во себе содржи се она што е потребно на кожата да остане млада, т.е. ги намалува брчките. Помага при одржувањето на здравјето на кожата одвнатре и однадвор на тој начин што го лекува синдромот на пропустливи црева и преку неговите антиоксидансни ефекти, помага во лекувањето на надворешниот изглед на кожата стимулирајќи го растот и регенерирањето на клетките.

 • Колострумот помага при лекување од синдромот на пропустливи црева, абнормална состојба која им дозволува на несаканите патогени и отрови да навлезат во телото, кои на тој начин предизвикуваат разни кожни осипи додека телото се бори да ги отстрани.
 • Улогата на лактоферинот како антиоксиданс помага во прочистувањето на слободните радикали кои можат да предизвикаат предвремено стареење на кожата.
 • Кога лактоферинот се употребува локално, тој може да спречи разни воспаленија на кожата на тој начин што го регулира изразувањето на ТНТ-α.
 • Факторите за растење кои се наоѓаат во колострумот, како што се епидермалниот фактор за растење, факторот за растење на влакната и факторот со налик на инсулин-1 (ИГФ-1), помагаат во одржувањето на здрава кожа на тој начин што помагаат во обновувањето на оштетеното ткиво и можат да го забрзаат лекувањето на раните, а додека пак недостатокот од ИГФ-1 дава спротивен резултат, т.е.го забавува лекувањето на раните.
 • Кожата станува тенка со текот на годините како последица на намалувањето на факторите за растење при стареењето; додатокот од ИГФ-1 може да помогне во обновувањето на составот (тенкоста) на кожата.
 • Керамидот, доминантниот липид во кожата кој е и метаболит на сфингомулеинот, еден од фосфолипидите кои се наоѓаат во колострумот и БИО-липидот, е важен за задржувањето на водата. Намалувањето на неговата застапеност во организмот е поврзан со дерматритисот и проблемите со сувата кожа.
 • Сфингосините, кои се исто така метаболити на сфингомиелинот, се исто така важни во одржувањето на функцијата на заштитата на кожата против патогените, вклучувајќи ги бактериите и габите, кој дополнително може да се употребува како антисептик при надворешна употреба.

 1. Lock, TJ. Review paper: Processing and its effect on colostrum powder quality. Oak on Elm, Ltd. (1999)
 2. Efigenia, M, et al. Effect of heat treatment on the nutritional quality of milk proteins. International Dairy Journal 7:609-612 (1997). The effect of heating and pasteurization on the nutritional quality of milk proteins was examined. Pasteurization, while destroying harmful pathogens, does not affect the biological value of milk proteins. Boiling, on the other hand, affects liver protein synthesis from ingested milk protein.
 3. Li-Chan, E, et al. Stability of bovine immunoglobulins to thermal treatment and processing. Food Research International 28(1):9-16 (1995). Milk exposed to commercial pasteurization processes retained high levels of IgG activity, whereas canned evaporated milk or sterilized milk had little or no IgG activity.
 4. Bangham, AD, et al. Diffusion of univalent ions across the lamellae of swollen phospholipids. Journal of Molecular Biology 13(1):238-252 (1965)
 5. Lasic, DD, et al. Spontaneous vesiculation. Advances in Colloid and Interface Science 89-90:337-349 (2001). The thermodynamics of vesicle formation was analyzed by using the elastic bending energy approach. Several different possibilities of spontaneous vesiculation, due to soft bilayers, non-zero spontaneous curvature and Gaussian curvature, respectively, were presented and discussed. Intermediate structures in the closed vesicle-disklike mixed micelle phase transition could be either cup-like particles or open bilayers partially rolled into lipid tubules.
 6. Wong, A, Toth, I. Lipid, sugar and liposaccharide based delivery systems. Current Medicinal Chemistry 8(9):1123-1136 (2001). Liposomes can be altered chemically by adding sugars and liposaccharides to get optimal absorption through a wide variety of membranes.
 7. Haque, ME, et al. Influence of lipid composition on physical properties and peg-mediated fusion of curved and uncurved model membrane vesicles: “nature’s own” fusogenic lipid bilayer. Biochemistry 40(14):4340-4348 (2001). Sphingomyelin and cholesterol both must be present in order to produce an exact replica of cell membranes.
 8. Igarashi, A., et al. Liposomal photofrin enhances therapeutic efficacy of photodynamic therapy against the human gastric cancer. Toxicology Letters 145(2):133-141 (2003). Photodynamic therapy using light-sensitive chemicals such as photofrin and delivered via liposomes offers a potent and less invasive treatment for stomach and intestinal cancers. Use of liposomes as a delivery vehicle significantly increased accumulation of photofrin in tumors with a subsequent increase in therapeutic effect.
 9. Rivera, E. Liposomal anthracyclines in metastatic breast cancer: clinical update. Oncologist 8(Suppl.2):3-9 (2003). Delivering anthracyclines – a common treatment for metastatic cancer – using liposomes avoids many of the severe side effects normally associated with its use while increasing the therapeutic index of its efficacy.
 10. Justo, OR, Moraes, AM. Incorporation of antibiotics in liposomes designed for tuberculosis therapy by inhalation. Drug Delivery 10(3):201-207 (2003). Encapsulating antibiotics used in tuberculosis therapy inside liposomes allows for their delivery by inhalation, which increases their efficacy.
 11. Steele, G, Jr, et al. Specific active immunotherapy with butanol-extracted, tumor-associated antigens incorporated into liposomes. Surgery 96(2):352-359 (1984). Tissue type-specific immunogens (cancer proteins) are used to protect against the recurrence of tumors, but are only effective if histocompatible. Placing the immunogens in liposomes, however, increases the survival of test animals regardless of histocompatibility.
 12. Lopez-Berestein, G, et al. Prophylaxis of Candida albicans infection in neutropenic mice with liposome-encapsulated amphotericin B. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 25(3):366-367 (1984). Amphotericin B protected by liposome encapsulation was effective against Candida infection whereas unprotected Amphotericin B was not.
 13. Chaize, B, et al. Encapsulation of enzymes in liposomes: high encapsulation efficiency and control of substrate permeability. Artificial Cells, Blood Substitutes, and Immobilization Technology 32(1):67-75 (2004). Encapsulation in liposomes prevents denaturization of acetylcholinesterase enzyme in the gastrointestinal tract.
 14. Sato, H, et al. Enhancement of the intestinal absorption of a cyclosporine derivative by milk fat globule membrane. Biological and Pharmaceutical Bulletin 17(11):1526-1528 (1994). Adding milk fat globule phospholipids to cyclosporine significantly increased absorption through the intestine in rats.
 15. Yuasa, H, et al. Evaluation of milk fat-globule membrane (MFGM) emulsion for oral administration: absorption of alpha-linolenic acid in rats and the effect of emulsion droplet size. Biological and Pharmaceutical Bulletin 17(5):756-758 (1994). Using alpha-linoleic acid as a test substance, absorption of was increased using liposomes made from milk fat globule membranes.
 16. Imokawa, G, et al. Decreased level of ceramides in stratum corneum of atopic dermatitis: an etiologic factor in atopic dry skin? Journal of Investigative Dermatology 96(4):523-526 (1991) Decreased levels of ceramides – a metabolite of sphingomyelin – is associated with dry skin, indicating that ceramides are vital for maintaining the water retention function of the skin.
 17. Man, MQM, et al. Optimization of physiological lipid mixtures for barrier repair. Journal of Investigative Dermatology 106(5):1096-1101 (1996). Certain lipids in the skin, ceramides, cholesterol and free fatty acids, must be present in the proper proportions to maintain barrier function in the skin. Adding these lipids to damaged skin could help with healing the damage.
 18. Madison, KC. Barrier function of the skin: “la raison d’etre” of the epidermis. Journal of Investigative Dermatology 121(2):231-241 (2003). Keeping the outside out and the inside in is the primary function of the skin. Lipids in the skin are the primary component of this barrier. Repair of the barrier function is necessary to heal damaged skin or diseased skin.
 19. Bibel, DJ, et al. Sphingosines: antimicrobial barriers of the skin. Acta Dermato-Venereologica 73(6):407-411 (1993). Sphingosines, another metabolite of sphingomyelin, play an important role in the bacteriostatic and fungistatic function of the skin.
 20. Nunzi, MG, et al. Therapeutic Properties of Phosphatidylserine in the Aging Brain. Phospholipids New York, Plenum, pp.213-218 (1990). The lipid content of the brain changes with age, leading to loss of membrane fluidity, enzymatic activities, and membrane receptors, and a decreased efficiency of signal mechanisms. This is accompanied by a deterioration in brain function. Supplementation with phosphatidylserine has been shown to counteract these changes to a degree.
 21. Amaducci, L, et al. Use of phosphatidylserine in Alzheimer's disease. Annals of the New York Academy of Science 640:245-249 (1991). Phosphatidylserine has shown promise in helping to counteract the effects of Alzheimer’s disease on brain function.
 22. Fünfgeld, EW, Nedwidek, P. Neurohomologous phosphatidylserine in Parkinsonian patients with associated disorders of cerebral metabolism. Clinical Trials Journal 24(1):42-61 (1997). Giving phosphatidylserine to patients demonstrating symptoms of organic brain syndrome in association with Parkinson’s disease showed up to 10% lessening of symptoms in some patients.
 23. Murphy, EJ, et al. Phospholipid composition and levels are altered in Down syndrome brain. Brain Research 867(1-2):9-18 (2000). Changes in the phospholipid content of brains from patients with Down syndrome (mongoloidism) most likely are due to the effects of the disease. Similar changes have been observed in other neurological disorders.
 24. Monteleone, P, et al. Effects of phosphatidylserine on the neuroendocrine response to physical stress in humans. Neuroendocrinology 52(3):243-248 (1990). Administering phosphatidylserine to subjects and then subjecting them to stress blunted the increase in ACTH and cortisol levels normally seen.
 25. Monteleone, P, et al. Blunting by chronic phosphatidylserine administration of the stress-induced activation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in healthy men. European Journal of Clinical Pharmacology 42(4):385-388 (1992). A follow-up to the previous study which indicated that long-term use of phosphatidylserine supplement can counter the effects of stress.
 26. Benton, D, et al. The influence of phosphatidylserine supplementation on mood and heart rate when faced with an acute stressor. Nutritional Neuroscience 4(3):169-178 (2001). This study showed that phosphatidylserine supplementation can also improve the mood of subjects under stress.
 27. Obeid, LM, et al. Programmed cell death induced by ceramide. Science 259(5102):1769-1771 (1993). Sphingomyelin has been shown to be an important link in the signaling mechanism for controlling programmed cell death (apoptosis), cell growth and differentiation. The hydrolysis of sphingomyelin into ceramide acts to turn on tumor necrosis factor-alpha (TNF- α ) and other cytokines, which in turn produces apoptosis. This has been used successfully in the treatment of leukemia.
 28. Parodi, PW. Cows’ milk fat components as potential anticarcinogenic agents. Journal of Nutrition (127(6):1055-1060 (1997). Some of the milk fats found normally in milk and colostrum have been show to have anticarcinogenic effects, including sphingomyelin and conjugated linoleic acid (CLA).
 29. Dial, EJ, Lichtenburger, LM. A role for milk phospholipids in protection against gastric acid. Studies in adult and suckling rats. Gastroenterology 87(2):379-385 (1984). Phospholipids found in raw milk protect the stomach from excess gastric acid, thus providing protection from ulcers.
 30. Kivinen, A, et al. Gastroprotective effect of milk phospholipids, butter serum lipids and butter serum on ethanol and acetylsalicylic acid induced ulcers in rats. Milchwissenschaft 1991:573-575 (1991). Another study that demonstrated the ability of milk phospholipids to protect the stomach from ulcers produced by stomach acid.
 31. Lichtenburger, LM, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drug and phospholipid prodrugs: combination therapy with anti-secretory agents in rats. Gastroenterology 111(4):990-996 (1996). Combining phospholipid supplements with NSAID drugs reduces damage to the gastrointestinal lining and increases the therapeutic effect of the drugs.
 32. Anand, BS, et al. Phospholipid association reduces the gastric mucosal toxicity of aspirin in human subjects. American Journal of Gastroenterology 94(7):1818-1822 (1999). Similar results were found when phospholipids were combined with aspirin.
 33. Carlson, SE, et al. Lower incidence of necrotizing enterocolitis in infants fed a preterm formula with egg phospholipids. Pediatric Research 44(4):491-498 (1998). Necrotizing enterocolitis, a severe inflammation of the gut in newborn infants which causes some 4,000 deaths annually in the US, has a lower incidence when newborns are given formula containing phospholipids.
 34. Sabin, AB. Anti-poliomyelitic substance in milk from human beings and certain cows. Journal of Diseases of Children 80:866-870 (1950). Seminal study by Dr. Albert Sabin, inventor of the oral polio vaccine, in which he discovered antibodies against the polio virus in colostrum.
 35. Palmer, EL, et al. Antiviral activity of colostrum and serum Immunoglobulins A and G. Journal of Medical Virology 5:123-129 (1980). Virus-specific IgA was discovered in colostrum, including anti-polio antibody.
 36. Ogra, PL, et al. Colostrum-derived immunity and maternal-neonatal interaction. Annals of the New York Academy of Sciences 409:82-95 (1983). Passive immunity to specific pathogens is passed from mother to infant via colostrum.
 37. Brüssow, H., et al. Bovine milk immunoglobulins for passive immunity to infantile rotavirus gastroenteritis. Journal of Clinical Microbiology 25(6):982-986 (1987). Protection against rotavirus, a dangerous pathogen which can cause serious, even fatal diarrhea in infants, can be passed orally through milk or colostrum safely and effectively.
 38. Ebina, T, et al. Passive immunizations of suckling mice and infants with bovine colostrum containing antibodies to human rotavirus. Journal of Medical Virology 38:117-123 (1992). Another study that confirmed that oral immunization via colostrum or milk against rotavirus was possible, safe and effective.
 39. Stephan, W, et al. Antibodies from colostrum in oral immunotherapy. Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry 28:19-23 (1990). An immunoglobulin preparation from pooled bovine colostrum was found to be very effective in treating severe diarrhea, such as often found in AIDS patients.
 40. van Hooijdonk, AC, Kussendrager, KD, Steijns, JM. In vivo antimicrobial and antiviral activity of components in bovine milk and colostrum involved in non-specific defense. British Journal of Nutrition 84(Suppl.1):S127-S134 (2000). Lactoferrin and lactoperoxidase, both present in colostrum in large amounts, provide non-specific defense against a broad spectrum of pathogens, including bacteria and viruses. This is significant both for the protection of commercially important animals as well as humans.
 41. Korhonen, H, et al. Bovine milk antibodies for health. British Journal of Nutrition 84(Suppl.1):S135-S146 (2000). Bovine colostrum provides safe, effective protection against many pathogens. This natural immune protection can be extended by hyperimmunizing cows against specific pathogens.
 42. Solomons, NW. Modulation of the immune system and the response against pathogens with bovine colostrum concentrates. European Journal of Clinical Nutrition 56(Suppl.3):524-528 (2002). The ability of colostrum to protect infants against pathogens, specifically those which cause gastroenteritis and severe diarrhea, makes it an ideal, cheap, safe and effective means of protecting children in those parts of the world where medical assistance is lacking or substandard and could save thousands of lives each year.
 43. Ho, PC, Lawton, JWM. Human colostral cells: Phagocytosis and killing of E. Coli and C. Albicans. Journal of Pediatrics 93(6):910 –915 (1978). Cells found in colostrum are able to ingest and kill both E. coli and Candida.
 44. Majumdar, AS, et al. Protective properties of anti-cholera antibodies in human colostrum. Infection and Immunity 36:962-965 (1982). Colostrum was able to prevent infection with cholera. Colostrum samples from India, where cholera is common, had much higher levels of anti-cholera IgA than those from Sweden, where cholera is rare.
 45. Funatogawa, K, et al. Use of immunoglobulin enriched bovine colostrum against oral challenge with enterohaemorrhagic Eschericia coli O157:H7 in mice. Microbiology and Immunology 46(11):761-766 (2002). Colostrum can prevent infection against food-borne pathogens by preventing them from binding to the intestinal lining.
 46. Widiasih, DA, et al. Passive transfer of antibodies to Shiga toxin-producing Eschericia coli O26, O111 and O157 antigens in neonatal calves by feeding colostrum. Journal of Veterinary Medicine 66(2):213-215 (2004). Feeding colostrum to calves provided protection against Shiga toxin-producing E. Coli, a particularly deadly strain of E. coli.
 47. Acosta-Altamirano, G, et al. Anti-amoebic properties of human colostrum. Advances in Experimental Medicine and Biology 216B:1347-1352 (1987). In addition to its effectiveness against bacterial, viral and fungal infections, colostrum also provides protection against amoebic pathogens.
 48. Akisu, C, et al. Effect of human milk and colostrum on Entamoeba histolyica. World Journal of Gastroenterology 10(5):741-742 (2004). Colostrum was found to provide protection against Entamoeba histolyica, the cause of amoebiasis, a serious, chronic illness characterized by dysentery, gastrointestinal ulceration and abscess formation and intestinal blockage in infants particularly.
 49. Edde, L, et al. Lactoferrin protects neonatal rats from gut-related systemic infection. American Journal of Physiology: Gastrointestinal Liver Physiology 281:G1140-G1150 (2001). Lactoferrin protected neonatal rats from E. coli infection in the intestines. Lactoferrin plus lysozyme was bactericidal against the E. coli.
 50. Qiu, J, et al. Human milk lactoferrin inactivates two putative colonization factors expressed by Haemophilus influenzae. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 95:12641-12646 (1998). Lactoferrin prevents colonization of Haemophilus influenzae, the primary cause of otitis media and other respiratory infections in children, by inactivating two colonization factors expressed by the bacteria.
 51. Hasegawa, K, et al. Inhibition with lactoferrin of in vitro infection with human herpes virus. Japanese Journal of Medical Science and Biology 47:73-85 (1994). Both human and bovine lactoferrin inhibit infection with human herpes simplex virus and human cytomegalovirus in cell cultures.
 52. van der Strate, BW, et al. Antiviral activities of lactoferrin. Antiviral Research 52(3):225-239 (2001). Lactoferrin is effective against both DNA and RNA viruses, including rotavirus, respiratory syncytial virus, herpes virus and HIV, both by blocking cellular receptors and by directly binding to the viruses.
 53. Andersson, Y, et al. Lactoferrin is responsible for the fungistatic effect of human milk. Early Human Development 59:95-105 (2000). Lactoferrin, through its iron-binding ability, is very effective against fungal infections with Candida and other fungi.
 54. Samaranayake, YH, et al. Antifungal effects of lysozyme and lactoferrin against genetically similar, sequential Candida albicans isolates from a human immunodeficiency virus-infected Southern Chinese cohort. Journal of Clinical Microbiology 39(9):3296-3302 (2001). Lactoferrin plus lysozyme is very effective in killing nearly all oral strains of Candida, which is of particular importance to AIDS sufferers who are often unable to fight off Candida overgrowths, such as thrush.
 55. Ellison, RT III, Giehl, TJ. Killing of gram-negative bacteria by lactoferrin and lysozyme. Journal of Clinical Investigation 88(4):1080-1091 (1991). Lactoferrin and lysozyme act together to kill gram-negative bacteria, such as Vibrio cholerae (cholera), Salmonella typhimurium (food poisoning) and Eschericia coli. The lactoferrin attaches to and destroys the cell wall of the bacteria, allowing the lysozyme to enter and lyse (burst) the organisms.
 56. Harmsen, MC, et al. Antiviral effects of plasma and milk proteins: lactoferrin shows potent activity against both human immunodeficiency virus and human cytomegalovirus replication in vitro. Journal of Infectious Diseases172(2):380-388 (1995). Lactoferrin can protect against infection by HIV and human cytomegalovirus by blocking entrance into the body.
 57. Berkhout, B, et al. Characterization of the anti-HIV effects of native lactoferrin and other milk proteins and protein-derived peptides. Antiviral Research 55(2):341-355 (2002). Bovine lactoferrin as well as peptides derived from lactoferrin blocks the entry process of HIV into cells.
 58. Rump, JA, et al. Treatment of diarrhea in human immunodeficiency virus-infected patients with immunoglobulins from bovine colostrum. Clinical Investigator 70:588-594 (1992). Immunoglobulins from bovine colostrum were very effective in treating chronic diarrhea in AIDS patients from a variety of causes. Colostral immunoglobulins are highly resistant to digestion in the gastrointestinal tract.
 59. Plettenberg, A, et al. A preparation from bovine colostrum in the treatment of HIV-positive patients with chronic diarrhea. Clinical Investigator 71(1):42-45 (1993). Another study which examined the use of immunoglobulins from bovine colostrum in the treatment of chronic diarrhea in AIDS patients. 40% of the study group experienced complete remission of symptoms and 24% partial remission.
 60. Greenberg, PD, Cello, JP. Treatment of severe diarrhea caused by Cryptosporidium parvum with oral bovine immunoglobulin concentrate in patients with AIDS. Journal of Acquired Immunodeficiency Syndromes and Human Retrovirology 13(4):348-354 (1996). Another study which looked at the treatment of cryptosporidiosis diarrhea in AIDS patients with an immunoglobulin concentrate from bovine colostrum. Best results were found using a powdered form of the concentrate rather than in capsules.
 61. Korhonen, H, et al. Milk immunoglobulins and complement factors. British Journal of Nutrition 84(Suppl.1):S75-S80 (2000). Bovine colostrum contains three main classes of immunoglobulin IgG (IgG1 75% and IgG2), IgM and IgA, plus hemolytic and bactericidal complement. Complement is a complex group of proteins which act in concert with antibodies to inactivate and/or kill pathogens.
 62. Gopal, PK, and Gill, HS. Oligosaccharides and glycoconjugates in bovine milk and colostrum. British Journal of Nutrition 84(Suppl.1):S69-S74 (2000). Another way colostrum helps protect against infections is through the oligosaccharides and glycoconjugates it contains. These are complex sugars which compete for binding sites in the GI tract with pathogens.
 63. Janusz, M, Lisowski, J. Proline-rich polypeptide (PRP) – an immunomodulatory peptide from ovine colostrum. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 41:275-279 (1993). A unique, non-species specific polypeptide which plays an immunomodulatory role in the immune system. It can induce the differentiation of thymocytes into functional T-cells as well as increase the permeability of skin blood vessels. What makes it unique is that a second exposure to the polypeptide reverses the changes induced by first exposure.
 64. Julius, MH, et al. A colostral protein that induces the growth and differentiation of resting B lymphocytes. Journal of Immunology 140:1366-1371 (1988). Colostrinin has also been shown to induce the growth and differentiation of resting B lymphocytes. T and B lymphocytes are the two main types of lymphocytes involved in the immune response.
 65. Blach-Olszewska, Z, Janusz, M. Stimulatory effect of ovine colostrinine (a proline-rich polypeptide) on interferons and tumor necrosis factor product by murine resident peritoneal cells. Archivum Immunologiae et Therapie Experimentalis (Warsaw) 45(1):43-47 (1997). Colostrinin stimulates the production of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and interferon-beta (INF-β), both important cytokines in the inflammatory response.
 66. Hagiwara, K, et al. Oral administration of IL-1 beta enhanced the proliferation of lymphocytes and the O(2)(-) production of neutrophil in newborn calf. Veterinary Immunology and Immunopathology 81(1-2):59-69 (2001) Interleukin-1β in colostrum stimulates the immune system by increasing the amount of peripheral white blood cells, especially monocytes.
 67. Bocci, V, et al. What is the role of cytokines in human colostrum? Journal of Biologic Regulatory and Homeostatic Agents 5(4):121-124 (1991). The cytokines present in colostrum, such as TNF-α, interferon-γ, IL-1 and IL-6, have an immunostimulatory effect. This could be significant for aged people or others with immunodeficiency.
 68. Bessler, H., et al. Human colostrum stimulates cytokine production. Biology of the Neonate 69(6):376-382 (1996). Colostrum has also been shown to stimulate the production of certain cytokines, IL-1, IL-3 and IL-6, in peripheral white blood cells (monocytes).
 69. Bogdan, C, Nathan, C. Modulation of macrophage function by transforming growth factor beta, interleukin-4, and interleukin-10. Annals of the New York Academy of Science 685:713-739 (1993). Certain cytokines found in colostrum, TGF-β, IL-4 and IL-10, have a modulatory effect on macrophages, either stimulating or deactivating them as conditions dictate.
 70. Gahr, M, et al. Influence of lactoferrin on the function of human polymorphonuclear leukocytes and monocytes. Journal of Leukocyte Biology 49(5):427-433 (1991). White blood cells (polymorphonuclear leucocytes) exposed to lactoferrin from bovine colostrum exhibit increased motility and produce more superoxide (a powerful antioxidant).
 71. Sirota, L, et al. Effect of human colostrum on interleukin-2 production and natural killer cell activity. Archive of Diseases in Childhood: Fetal and Neonatal Edition 72(3):F99-102 (1995). Colostrum stimulates or inhibits the production of IL-2 depending on its concentration. It also inhibits the activity of natural killer cells, but the production of IL-2 reverses this effect. This is thought to be another way that colostrum modulates the immune system response.
 72. Borody, TJ, et al. Tunnel vision in the bowel. Center for Digestive Diseases (2001). Review of irritable bowel syndrome, including ulcerative colitis and Crohn's disease, and its etiology, including infective agents such as Shigella and Campylobacter. Infections of the gut are difficult to treat because no antimicrobial therapy is available that is effective against Clostridia spores. Only bovine colostrum has proven clinical efficacy in eradicating intestinal pathogens, such as rotavirus, and may help control the infections seen in chronic disorders such as irritable bowel syndrome due to the number of biologically active components in colostrum. The growth factors in colostrum help heal intestinal erosions and ulcerations. It also contains anti-inflammatory factors and is nutrient rich. Colostrum may be used alone or in combination with other anti-inflammatory and/or immune substances. Future research should focus on identifying immune strategies, novel delivery systems and identification of the bioactives in colostrum.
 73. Prosser, C, et al. Reduction in heat induced gastrointestinal hyperpermeability in rats by bovine colostrum and goat milk powders. Journal of Applied Physiology 96:650-654 (2004). Bovine colostrum healed “leaky gut” in an experimental rat model used heat induced gastrointestinal hyperpermeability.
 74. Gastrointestinal Inflammation and Repair Group, Imperial College, London (2003). Unpublished research. In an in vitro experimental study, colostrum stimulated intestinal cell growth and reestablished a healthy epithelial layer following injury. In an in vivo experimental study, colostrum powder was also shown to reduce gastric injury.
 75. Bitzan, MM, et al. Inhibition of Helicobacter pylori and Helicobacter mustelae binding to lipid receptors by bovine colostrum. Journal of Infectious Diseases 177:955-961 (1998). Bovine colostrum blocked binding of H. pylori (a major cause of chronic gastritis and ulcers in humans) and H. mustelae (a similar pathogen found in ferrets). This is apparently a function of the phosphatidylethanolamine found in colostrum and BIO-lipid.
 76. Korhonen, H. Bactericidal effect of bovine normal and immune serum, colostrum and milk against Helicobacter pylori. Journal of Applied Bacteriology 78:655-662 (1995). The antibody-complement system found in bovine colostrum was also found to be bactericidal against H. pylori.
 77. Carver, JD, Barness, LA. Trophic factors for the gastrointestinal tract. Clinical Perinatology 23(2):265-285 (1996). Factors in colostrum which promote the development of the GI tract in newborn infants also help protect against such diseases as Crohn’s disease, colitis, necrotizing enterocolitis and diarrhea.
 78. Bühler, C., et al. Small intestinal morphology in eight-day-old calves fed colostrum for different durations or only milk replacer and treated with long-R3-insulin-like growth factor I and growth hormone. Journal of Animal Science 76:758-765 (1998). The intestines of calves fed colostrum compared to those not fed colostrum revealed that those fed colostrum had significantly increased villus size and crypt depths. This translates into greater surface area and thus increased absorption of nutrients.
 79. Blättler, U, et al. Feeding colostrum, its composition and feeding duration variably modify proliferation and morphology of the intestine and digestive enzyme activities of neonatal calves. Journal of Nutrition 131(4):1256-1263 (2001). A similar study done on calves either receiving or not receiving colostrum. This study concentrated on the development and health of the gastrointestinal epithelium and found that the development and health of this epithelium was markedly superior in those receiving colostrum. Colostrum also influenced the production of lipase enzyme by the pancreas.
 80. Pluske, JR, Morel, PCH. Increasing weaner pig productivity in New Zealand pig herds. Unpublished research (1999). Piglets fed a liquid supplement with colostrum powder had a marked increase in villi height in the lumen of the small intestine, indicating greater digestion and absorption of nutrients. There were also an increased number of immune cells in the villi, indicating enhanced immune competency.
 81. Playford, RJ, et al. Bovine colostrum is a health food supplement which prevents NSAID induced gut damage. Gut 44:653-658 (1999). Although non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are very effective in controlling joint pain in arthritis, their use also causes significant, and sometimes fatal, gastrointestinal damage. Supplementation with colostrum, however, significantly reduced and healed injury caused by NSAIDs.
 82. Playford, RJ, et al. Co-administration of the health food supplement, bovine colostrum, reduces the acute non-steroidal anti-inflammatory drug-induced increase in intestinal permeability. Clinical Science 100:627-633 (2001). Another study by Dr. Playford on the ability of colostrum to prevent damage due to NSAID use. This study showed that colostrum also prevents an increase in gastrointestinal permeability due to NSAID use, whereas NSAID use alone without colostrum causes an increase in permeability.
 83. Goldman, AS, et al. Anti-inflammatory properties of human milk. Acta Paediatrica Scandinavica 75(5):689-695 (1986). The major anti-inflammatory components found in human milk (and bovine colostrum) include anti-proteases, lactoferrin, lysozyme, secretory IgA, and a number of antioxidants, including cysteine, ascorbate, alpha-tocopherol and beta-carotene.
 84. Murphey, DK, Buescher, ES. Human colostrum has anti-inflammatory activity in a rat subcutaneous air pouch model of inflammation. Pediatric Research 34(2):208-212 (1993). In an experimental animal model using subcutaneous air pouches in rats, colostrum showed significant anti-inflammatory activity.
 85. Buescher, ES, McWilliams-Koeppen, P. Soluble tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) receptors in human colostrum and milk bind to TNF-alpha and neutralize TNF-alpha bioactivity. Pediatric Research 44(1):37-42 (1998). The ability of colostrum to modulate the inflammatory response is unique. One of the ways in which it does this is through TNF-α receptor proteins, which are found in colostrum. These bind to TNF-α, which inactivates the TNF-α. TNF-α is the activator of the entire inflammatory cascade, so by controlling its activity, colostrum controls the degree of the inflammatory response and can shut it off altogether.
 86. Feldmann, M, et al. Role of cytokines in rheumatoid arthritis. Annual Review of Immunology 14:397-440 (1996). This study confirmed that TNF-α is the major controlling factor in the inflammatory response seen in rheumatoid arthritis. Therefore the ability of colostrum to modulate the activity of TNF-α may be the way in which colostrum is of benefit to those suffering from rheumatoid arthritis (and other types of arthritis as well).
 87. Hagiwara, K, et al. Detection of cytokines in bovine colostrum. Veterinary Immunology and Immunopathology 76:183-190 (2000). Colostrum contains five cytokines, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-1ra (receptor antagonist) and INF-γ, which have known immunomodulatory effects.
 88. Feldmann, M, et al. Cytokines in autoimmune disorders. International Review of Immunology 17(1-4)217-228 (1998). Cytokines are important protein mediators of immunity, inflammation, cell proliferation, differentiation, fibrosis, and so forth, in other words, all the major biological processes which underlie autoimmune disorders. Modulating the effects of these cytokines, particularly TNF-α, can result in amelioration of the symptoms of the disorders.
 89. De Keyser, F, et al. Gut inflammation and spondyloarthropathies. Current Rheumatology Reports 4(6):525-532 (2002). Spondyloarthropathies (SpA) are a related group of arthritic conditions which include ankylosing spondylitis, reactive arthritis, psoriatic arthritis and arthritis associated with inflammatory bowel disease. SpA have been correlated with gut inflammation and are immunologically related Crohn’s disease. Colostrum’s ability to control gut inflammation and modulate the activity of TNF-α indicate that it may be of benefit in SpA treatment.
 90. Nitsch, A, Nitsch, FP. Clinical use of bovine colostrum. Journal of Orthomolecular Medicine 13(2) (1998). A colostrum preparation was used clinically to treat rheumatoid arthritis and osteoarthritis with good results.
 91. Britigan, BE, et al. The role of lactoferrin as an anti-inflammatory molecule. Advances in Experimental Medicine and Biology 357:143-156 (1994). While the role of lactoferrin in providing non-specific immunity is well documented, it also plays a role in the anti-inflammatory response through its antioxidant effect.
 92. Conneely, OM. Anti-inflammatory activities of lactoferrin. Journal of the American College of Nutrition 20(Suppl. 5):389S-395S (2001). Lactoferrin inhibits dermal inflammatory cytokine production and acts as a potent anti-inflammatory protein at local sites of inflammation, including the respiratory and gastrointestinal tracts.
 93. Stanton, G, et al. Use of colostrinin, constituent peptides thereof, and analogs thereof, as oxidative stress regulators. US Patent #6,500,798 (2002). Colostrinin acts as a general purpose oxidative stress regulator. It can be used to reduce the effects of oxidative stress (i.e. free radicals) either locally, such as on the skin, or as a supplement for the entire body.
 94. Collins, AM, et al. Bovine milk, including pasteurized milk, contains antibodies directed against allergens of clinical importance to man. International Archives of Allergy and Applied Immunology 96:362-367 (1991). The presence of antibodies against many of the most common allergies in man, including ryegrass pollen, house dust mites, Aspergillus mold and wheat gluten, were detected in bovine colostrum.
 95. Delespesse, G. Polypeptide factors from colostrum. US Patent #5,371,073 (1994). IgE (the immunoglobulin involved in allergic response) binding factors (IgE-bf) and IgE suppressor activity (IgE-SF) obtained from colostrum have been successfully used to treat allergies.
 96. Leszek, J, et al. Colostrinin®: a proline-rich polypeptide (PRP) complex isolated from ovine colostrum for treatment of Alzheimer’s disease. A double-blind, placebo-controlled study. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 47:377-385 (1999). Colostrinin has psycho-immuno-enhancing activity. It was given to patients with Alzheimer’s disease and mild to moderate dementia and compared to placebo and selenium, another putative natural treatment for Alzheimer’s. Colostrinin demonstrated stabilization of symptoms in 13 of 15 patients as compared to none in the selenium group.
 97. Leszek, J, et al. Colostrinin® proline-rich polypeptide complex from ovine colostrum – a long-term study of its efficacy in Alzheimer’s disease. Medical Science Monitor 8(10):P193-P196 (2002). In a longer-term study, colostrinin produced improvement or stabilization in patients involved in the study.
 98. Amaducci, L, et al. Use of phosphatidylserine in Alzheimer’s disease. Annals of the New York Academy of Science 640:245-249 (1991). Supplementation with phosphatidylserine, one of the phospholipids found in BIO-lipid, also produces an improvement in symptoms in Alzheimer’s.
 99. Crook, TH, et al. Effects of phosphatidylserine in age-associated memory impairment. Neurology 41(5):644-649 (1991). Patients with age-associated memory impairment showed significant improvement in memory performance tests with phosphatidylserine supplementation over a 12 week period.
 100. Crook, T, et al. Effects of phosphatidylserine in Alzheimer’s disease. Psychopharmacology Bulletin 28(1):61-66 (1992). Another study which showed an improvement in symptoms of Alzheimer’s with phosphatidylserine supplementation over 12 weeks. The less the impairment, the greater the improvement, suggesting that the earlier phosphatidylserine supplementation is begun in the course of the disease, the better the results will be.
 101. Cross, CE, et al. Oxygen radicals and human disease. Annals of Internal Medicine 107(4):526-545 (1987). Oxygen free radicals, the by-products of normal metabolism, have been implicated in disease processes ranging from carcinogenesis to aging, emphasizing the importance of antioxidants in combating these conditions.
 102. Ames, BN, et al. Oxidants, antioxidants, and the degenerative diseases of aging. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 90(17):7915-7922 (1993). Oxidant by-products of metabolism cause significant damage to DNA, proteins and lipids. This damage results in aging and the degenerative diseases associated with aging, such as cancer, cardiovascular disease, immune system decline, brain dysfunction and cataracts. Antioxidant defenses against these diseases decline with age, necessitating the supplementation of antioxidants in the diet.
 103. Shigenaga, MK, et al. Oxidative damage and mitochondrial decay in aging. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 91(23):10771-10778 (1994). The major source of oxidative damage are oxidants generated by mitochondria in the cells of the body. Mitochondrial function declines with age, including decreased membrane fluidity, proton leakage across the inner mitochondrial membrane, and decreases levels of cardiolipin, an important lipid which supports the functioning of proteins in the inner mitochondrial membrane.
 104. Kurz, DJ, et al. Chronic oxidative stress compromises telomere integrity and accelerates the onset of senescence in human endothelial cells. Journal of Cell Science 117:2417-2426 (2004). Oxidative stress due to the buildup of oxidization by-products has been linked to the onset of cell senescence in blood vessel lining cells by disrupting telomere integrity. Telomeres are the “tails” of the chromosomes, the length of which determine the number of cell divisions a cell can undergo before reaching its limit. Glutathione, a powerful natural antioxidant, is crucial in maintaining telomere integrity.
 105. Borissenko, M. Glutathione: A powerful anti-oxidant found in colostrum. NZMP August 2002. Both glutathione and its chemical predecessors are present in large quantities in colostrum. As glutathione is not absorbed directly, glutathione production in the body can only be accomplished by supplementation with its antecedents, cystine, glycine and glutamic acid, all of which are abundant in colostrum.
 106. Buescher, ES, McIlheran, SM. Antioxidant properties of human colostrum. Pediatric Research 24(1):14-19 (1988). Colostrum reduces ferricytochrome C in polymorphonuclear leucocytes (PMNs) and also disrupts other metabolic and enzymatic activities of PMNs which are crucial in PMN respiratory burst mediation of acute inflammation, showing that colostrum is a powerful antioxidant.
 107. Buescher, ES, McIlheran, SM. Colostral antioxidants: separation and characterization of two activities in human colostrum. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 14(1):47-56 (1992). Colostrum interferes with the production of PMN respiratory burst products in two ways, ascorbate and uric acid.
 108. Boldogh, I, et al. Modulation of 4HNE-mediated signaling by proline-rich peptides from ovine colostrum. Journal of Molecular Neuroscience 20(2):125-134 (2003). Colostrinin down regulates lipid peroxidation, inhibits glutathione depletion and reduces intracellular levels of reactive oxygen species (ROS). This is one more way that colostrum demonstrates antioxidant activity.
 109. Wakabayashi, H, et al. Inhibition of iron/ascorbate-induced lipid peroxidation by an N-terminal peptide of bovine lactoferrin and its acylated derivatives. Bioscience, Biotechnology, Biochemistry 63(5):955-957 (1999). Lactoferrin also plays an important antioxidant role in colostrum by preventing lipid peroxidation.
 110. Satue-Gracia, MT, et al. Lactoferrin in infant formulas: effect on oxidation. Journal of Agriculture and Food Chemistry 48(10):4984-4990 (2000). Commercially modified infant formulas based on cow’s milk have significantly less lactoferrin than whole milk, and soy formulas contain none, even though lactoferrin acts as an iron transporter protein. Adding lactoferrin to infant formulas results in the dual benefit of increased iron absorption and acts as an antioxidant and antimicrobial to extend the shelf life of the formulas.
 111. Rooney, PJ, et al. A short review of the relationship between intestinal permeability and inflammatory joint disease. Clinical and Experimental Rheumatology 8:75-83 (1990). The connection between increased permeability of the intestines and inflammatory arthritis is examined. The gut is the likely source of the antigens which cause inflammatory arthritis.
 112. Katz, KD, Hollander, D. Intestinal mucosal permeability and rheumatological diseases. Baillere’s Clinical Rheumatology 3(2):271-284 (1989). The inability of the intestinal lining to control the influx of antigens into the blood due to leaky gut or a dysfunctional immune system may represent the prime means by which the antigens which cause numerous diseases, including autoimmune diseases. Leaky gut has been linked to patients with ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, Crohn’s disease, and celiac sprue (a genetic autoimmune disease characterized by damage to the small intestine due to eating wheat gluten).
 113. Elrod, KC, et al. Lactoferrin, a potent tryptase inhibitor, abolished late-phase airway responses in allergic sheep. American Journal of Respiratory Critical Care Medicine 156:375-381 (1997). Tryptase, a digestive enzyme, has been implicated in various aspects of asthma, including bronchoconstriction and airway hyperreactivity. Lactoferrin has been shown to inhibit tryptase activity, thus relieving the symptoms of asthma.
 114. Antonio, J, et al. The effects of bovine colostrum supplementation on body composition and exercise performance in active men and women. Nutrition 17(3):243-247 (2001). Actively training male and female athletes were given colostrum supplementation or placebo for a period of 8 weeks. Subjects receiving colostrum but not placebo showed an increase in lean body mass.
 115. Brinkworth, GD, et al. Effect of bovine colostrum supplementation on the composition of resistance trained and untrained limbs in healthy young men. European Journal of Applied Physiology 9(11):53-60 (2004). Either bovine colostrum or whey protein were given to young men who were either in training or not in training. Those in the training group who received colostrum showed a significantly greater increase in both upper arm circumference and cross-sectional area compared to those receiving whey, while those who were not in training showed no change.
 116. Buckley, JD, et al. Effect of bovine colostrum on anaerobic exercise performance and plasma insulin-like growth factor I. Journal of Sports Science 21(7):577-588 (2003). Athletes in training were given either bovine colostrum or placebo for 8 weeks. Those receiving colostrum showed a significant increase in peak anaerobic power over placebo.
 117. Coombes, JS, et al. Dose effects of oral bovine colostrum on physical work capacity in cyclists. Medicine and Science in Sports and Exercise 34(7):1184-1188 (2002). Dosage studies done on training cyclists showed a small but significant improvement in time trials at doses of 20 g or 60 g/day.
 118. Hofman, Z, et al. The effect of bovine colostrum supplementation on exercise performance in elite field hockey players. International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism 12(4):461-469 (2002). Colostrum supplementation in elite field hockey players, both male and female, resulted in improved sprint performance over placebo.
 119. Nieman, DC, et al. Complement and immunoglobulin levels in athletes and sedentary controls. International Journal of Sports Medicine 10(2):124-128 (1989). Blood levels of complements C3 and C4 but not immunoglobulins decreased during periods of rest, graded maximal exercise and recovery in marathon runners.
 120. Nieman, DC, et al. Effects of long-endurance running on immune system parameters and lymphocyte function in experienced marathoners. International Journal of Sports Medicine 10(5):317-323 (1989). Marathon runners experience a disruption of normal immune function after running long distances, a condition which returns to normal levels following 21 hours of recovery.
 121. Berk, LS, et al. The effect of long endurance running on natural killer cells in marathoners. Medicine and Science in Sports and Exercise 22(2):207-212 (1990). A significant decrease in natural killer cell populations were seen in marathon runners following three hours of maximal exercise with full recovery of pre-exercise levels by 21 hours. This correlated with increases in cortisol levels during exercise.
 122. Sparling, PB, et al. Selected scientific aspects of marathon racing. An update on fluid replacement, immune function, psychological factors and the gender difference. Sports Medicine 15(2):116-132 (1993). Negative changes to the immune system during long distance running increase the chances of upper respiratory infections in these athletes for a period following exercise. Proper nutrition, adequate rest and appropriate recover between workouts as well as other measures can lessen the risk.
 123. Burke, ER. Colostrum as an Athletic Enhancer and Help for AIDS. Nutrition Science News May, 1996. While leaky gut is of concern to everyone, it is particularly so for athletes who need to utilize all the nutrients they take in and prevent infection when their immune systems are impaired following exercise. Many athletes suffer irritable bowel syndrome as a result of incomplete digestion of protein supplements. The role of colostrum-derived insulin-like growth factor-1 (IGF-1), epidermal growth factor (EGF), platelet-derived growth factor (PDGF) and transforming growth factor-beta (TGF-β) in healing leaky gut are explored.
 124. Buckley, JD, et al. Bovine colostrum supplementation during endurance running training improves recovery, but not performance. Journal of Science and Medicine in Sport 5(2):65-79 (2002). While supplementation with bovine colostrum does not increase levels of IGF-1 in the blood or initial performance, performance in a second round of exercise significantly improves.
 125. Crooks, C, et al. Bovine colostrum supplementation increases levels of s-IGA in distance runners: a study based on athletes in training for the 2002 Rotorua marathon. Unpublished research. Marathon runners in training were given bovine colostrum or placebo for 12 weeks in a double blind study. Those in the colostrum group showed significantly more secretory IgA (s-IgA) in their saliva than either the placebo group or sedentary controls. The colostrum group also reported a significantly lower rate of upper respiratory infections (URI) during this period.
 126. Kasemkijwattana, C, et al. Use of growth factors to improve muscle healing after strain injury. Clinical Orthopedics 370:272-285 (2000). Muscle injuries, such as strains, are common in athletes. The use of growth factors, such as IGF-1, in treating such injuries is explored.
 127. Molloy, T, et al. The roles of growth factors in tendon and ligament healing. Sports Medicine 33(5):381-394 (2003). The roles of five different growth factors, IGF-1, TGF-β, vascular endothelial growth factor (VEGF), platelet-derived growth factor (PDGF) and basic fibroblast growth factor (bFGF), in healing tendon and ligament injuries is explored. Each plays a different but vital role in the process.
 128. Sato, K, et al. Improvement of muscle healing through enhancement of muscle regeneration and prevention of fibrosis. Muscle & Nerve 28(3):355-372 (2003). IGF-1 can improve muscle regeneration in injured muscle.
 129. Liang, L, et al. [Effect of cytokines on repair of tendon injury] Zhongguo Xiufu Chongjian Waike Zazhi (Chinese) 14(5):283-285 (2000). Cytokines, such as the growth factors, can accelerate tendon repair.
 130. Mero, A, et al. IGF-I, IgA, and IgG responses to bovine colostrum supplementation during training. Journal of Applied Physiology 93(2):732-739 (2002). Colostrum supplementation increases levels of IGF-1 and IgA in training athletes, but the IGF-1 in the colostrum is not absorbed intact.
 131. Kuipers, H, et al. Effects of oral bovine colostrum supplementation on serum insulin-like growth factor-I levels. Nutrition 18(7-8):165-172 (2002). A study for the International Olympic Committee showed no increase in blood IGF-1 or IGF-bp3 levels after 4 weeks time.
 132. Zimecki, M, et al. Effect of a proline-rich polypeptide (PRP) on the development of hemolytic anemia and survival of New Zealand black (NZB) mice. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 39(5-6):461-467 (1991). Colostrinin (PRP) increased survival in mice susceptible to hemolytic anemia, an autoimmune disease. It is hypothesized the colostrinin induces suppressor cells which slow development of the disease. This suggests that colostrinin may have therapeutic value in treating autoimmune diseases.
 133. Ebina, T, et al. Treatment of multiple sclerosis with anti-measles cow colostrum. Medical Microbiology and Immunology (Berlin) 173(2):87-93 (1984). Based on the hypothesis that multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disorder triggered by a viral infection, bovine colostrum with anti-measles IgA was given to MS sufferers in a double-blind study with anti-measles negative colostrum. Of those receiving the anti-measles colostrum 5 improved and 2 remained the same, while of those receiving the anti-measles negative colostrum, 2 remained the same and 3 worsened.
 134. Tsuda, H, et al. Prevention of colon carcinogenesis and carcinoma metastasis by orally administered bovine lactoferrin in animals. BioFactors 12:83-88 (2000). In an experimental animal study, supplementation with bovine lactoferrin showed significant protection from development of cancerous tumors in the colon as well as protection against lung metastasis. Administration of the lactoferrin was accompanied by marked increases in cytotoxic white blood cells in the blood.
 135. Masuda, C, et al. Chemopreventive effects of bovine lactoferrin on N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine-induced rat bladder carcinogenesis. Japanese Journal of Cancer Research 91:582-588 (2000). Bovine lactoferrin also prevented the development of bladder cancer in another experimental animal system.
 136. Tanaka, T, et al. Chemopreventive effect of bovine lactoferrin on 4-nitroquinoline 1-oxide-induced tongue carcinogenesis in male F344 rats. Japanese Journal of Cancer Research 91(1):25-33 (2000). The same effect of lactoferrin was found in an experimental tongue cancer system.
 137. Ushida, Y, et al. Possible chemopreventive effects of bovine lactoferrin on esophagus and lung carcinogenesis in the rat. Japanese Journal of Cancer Research 90:262-267 (1999). Lactoferrin was also found to protect the esophagus and the lung from experimental cancer induction.
 138. Iigo, M, et al. Inhibitory effects of bovine lactoferrin on colon carcinoma 26 lung metastasis in mice. Clinical and Experimental Metastasis 17(1):35-40 (1999). Lactoferrin increased levels of cytotoxic white blood cells and inhibited metastasis to the lung in experimentally induced colon cancer in mice.
 139. Kuhara, T, et al. Orally administered lactoferrin exerts an antimetastatic effect and enhances production of IL-18 in the intestinal epithelium. Nutrition and Cancer 38(2):192-199 (2000). A similar study on the protective effects of lactoferrin supplementation on protecting from lung metastasis in experimentally induced colon cancer. In addition to the increase in cytotoxic cells seen in other studies, there was also an increase in IL-18 production in the intestinal epithelium, suggesting it plays a role in mediating the inhibition of the cancers.
 140. Tsuda, H, et al. Milk and dairy products in cancer prevention: focus on bovine lactoferrin. Mutation Research 462(2-3):227-233 (2000). In addition to the protection provided by lactoferrin against the development of cancers, conjugated linoleic acid (CLA) also plays an inhibitory role on cancer development.
 141. Tsuda, H, et al. Cancer prevention by bovine lactoferrin and underlying mechanisms--a review of experimental and clinical studies. Biochemistry and Cell Biology 80(1):131-136 (2002). Lactoferrin supplementation in experimental animal models of colon cancer show that it also suppresses phase I enzymes, such as cytochrome P450 1A2, by cancer cells, while enhancing the activity of phase II enzymes, such as glutathione S-transferase, both of which act to inhibit the development of these cancers. Lactoferrin also boosts local and systemic immunity, particularly the activity of cytotoxic lymphocytes and natural killer cells in the intestinal mucosa and peripheral blood, which in turn stimulates the production of IL-18 and caspase-1 in intestinal epithelial cells and possibly the appearance of interferon-gamma (INF-γ) positive cells. Bovine lactoferrin was also found to have anti-hepatitis C activity. Chronic hepatitis due to infection with hepatitis C virus is a major causative factor in the development of hepatocellular carcinoma.
 142. Fujita, K, et al. Down-regulation of 2-amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline (MeIQx)-induced CYP1A2 expression is associated with bovine lactoferrin inhibition of MeIQx-induced liver and colon carcinogenesis in rats. Japanese Journal of Cancer Research 93(6):616-625 (2002). The mechanism of action of bovine lactoferrin on down regulating the expression of carcinogenic agents is explored.
 143. Iigo, M, et al. Orally administered bovine lactoferrin induces caspase-1 and interleukin-18 in the mouse intestinal mucosa: a possible explanation for inhibition of carcinogenesis and metastasis. Cytokine 25(1):36-44 (2004). Oral lactoferrin administration increased the production of IL-18 by intestinal epithelial cells followed by increases in caspase-1 and INF-γ, which potentiate the activity of cytotoxic lymphocytes and natural killer cells in attacking cancer cells.
 144. Parodi, PW. Cows’ milk fat components as potential anticarcinogenic agents. Journal of Nutrition 127(6):1055-1060 (1997). Including dairy products in the diet has been shown to lessen the chance of developing cancer. One of the ways dairy products accomplish this is through the anticarcinogenic properties of several milk fats, including conjugated linoleic acid (CLA), sphingomyelin, butyric acid and ether lipids. Cows also have the ability to absorb anticarcinogenic compounds, such as beta-carotene, beta-ionone and gossypol, from their feed and include them in their milk.
 145. Parodi, PW. Conjugated linoleic acid and other anticarcinogenic agents of bovine milk fat. 82:1339-1349 (1999) CLA in even small amounts has a potent anticarcinogenic effect, as does sphingomyelin. Other components of milk with anticarcinogenic activity include butyric acid, ether lipids, beta-carotene and vitamins A and D.
 146. Korhonen, H, et al. Bactericidal effect of bovine normal and immune serum, colostrum and milk against Helicobacter pylori. Journal of Applied Bacteriology 78(6):655-662 (1995). Helicobacter pylori is a major cause of gastritis and ulcers in humans. Serum and colostrum from non-immunized Friesian cows were found to be highly bactericidal against H. pylori. Post-colostral milk did not show any bactericidal effect against H. pylori.
 147. Bitzan, MM, et al. Inhibition of Helicobacter pylori and Helicobacter mustelae binding to lipid receptors by bovine colostrum. Journal of Infectious Disease 177(4):955-961 (1998). H. pylori and H. mustelae (a gastric pathogen of ferrets) are both bound by lipid receptors (phosphatidylethanolamine, gangliotetraosylceramide and gangliotriaosyl-ceramide) in the gut, allowing them to carry out their pathogenic activities. Bovine colostrum, however, was shown to prevent binding of the pathogens to these lipid receptors even though there was no detectable anti-H. pylori antibody activity in the colostrum.
 148. Wada, T, et al. The therapeutic effect of bovine lactoferrin in the host infected with Helicobacter pylori. Scandinavian Journal of Gastroenterology 34(3):238-243 (1999). Mice infected with H. pylori were given a daily dose of bovine lactoferrin for 2-4 weeks. Their intestines were then examined for bacterial content. Numbers of H. pylori were reduced to 10% of pre-lactoferrin levels and greatly decreased the numbers of H. pylori bound to the intestinal wall. Serum antibody titer to H. pylori were reduced to practically zero, indicating that the immune response of the host was no longer recognizing H. pylori infection. Therefore it was deduced that lactoferrin has a direct antibacterial effect on H. pylori infection and prevents binding of the pathogen to the intestinal lining.
 149. Casswall, TH, et al. Bovine anti-Helicobacter pylori antibodies for oral immunotherapy. Scandinavian Journal of Gastroenterology 37(12):1380-1385 (2002). Bovine colostrum with high titers against H. pylori was given to H. pylori infected mice. Comparison of treated mice with control mice showed a 50-66% cure rate for H. pylori infection in treated mice. Binding studies also showed that the colostrum prevented binding of the H. pylori.
 150. Lilius, EM, Marnila, P. The role of colostral antibodies in prevention of microbial infections. Current Opinion in Infectious Diseases 14(3): 295-300 (2001) . Colostrum offers passive protection against a variety of microbial pathogens in the form of specific immunoglobulin A, G and M antibodies. It is especially effective in the prevention of various gastroenteric infections.
 151. Ogra, PL, et al. Colostrum derived immunity and maternal neonatal interaction. Annals of the New York Academy of Sciences 409: 82-92 (1983). Peyer’s patches are found throughout the intestinal tract, and groups of similar immunoactive cells are found in the bronchial mucosa. Both the intestinal and bronchial immunoactive cell groups respond to allergens, antigens and pathogens by neutralizing or destroying them. In newborns, these special cell groups are not immediately operative but protection is provided by a variety of immune factors from the mother’s colostrum. Antibodies found in colostrum protect against Eschericia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholera, Bacteriodes fragilis, Streptococcus pneumoniae, Bordtella pertussis, Clostridium diphtheria, Clostridium tetani, Streptococcus mutans and Candida albicans.
 152. Masson, PL, et al. An iron-binding protein common to many external secretions. Clinica Chemica Acta 14:735 (1966). Lactoferrin inhibits the growth of siderophilic (iron-loving) bacteria and Candida albicans.
 153. Andersson, Y, et al. Lactoferrin is responsible for the fungistatic effect of human milk. Early Human Development 59(2):95-102 (2001). Lactoferrin inhibits the growth of Candida albicans through its ability to sequester iron.
 154. Moller, W, et al. Use of bovine colostral milk as a preparation for the protection of the liver. US Patent #5,710,132 (1998). Whole bovine colostrum or an immunoglobulin preparation from colostrum are used to protect the liver from bacterial, viral or protozoan diseases, such as E. coli, rotavirus or cryptosporidia infection, as well as detoxify the liver by removing toxic protein metabolites such as ammonia. It can also be used to treat the effects of various liver diseases, such as liver inflammation, viral hepatitis, fibrosis of the liver, cirrhosis of the liver, fatty liver, and so forth. These effects include disturbances of the liver’s detoxification, excretory, conjugational and synthesizing functions, portal hypertension due to liver disease, and even coma due to liver failure. Supplementation can also be used to relieve stress on the liver due to liver insufficiency as a result of liver parenchyma damage or viral hepatitis, allowing the liver to heal and recover function.
 155. Gluckman, PD, Mellor, DJ. Use of growth factor IGF-I and/or IGF-II. US Patent #5,710,127 (1998). Use of IGF-I or IGF-II to prevent or treat pancreatic disorders and insufficiency. It can promote growth of the pancreas in diseases such as cystic fibrosis or partial/total pancreatectomy where pancreatic tissue is lost.
 156. Vaarla, O. The gut immune system and type 1 diabetes. Annals of the New York Academy of Science 958:39-46 (2002). There is increasing evidence that the gut immune system is important in the development of type 1 (autoimmune) diabetes. One of the causes of type diabetes in children may be too early introduction of cow’s milk to the diet in infants, which causes an autoimmune response to insulin.
 157. Bergerot, I, et al. Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) protects NOD mice from insulitis and diabetes. Clinical and Experimental Immunology 102(2):335-340 (1995). IGF-1 protects islet of Langerhans insulin-producing beta cells from the effects of insulitis and diabetes in an experimental mouse system. Significantly, the development if diabetes in these mice is inhibited with IGF-1 supplementation, and the autoimmune destruction of beta cells was suppressed.
 158. Bergerot, I, et al. Effects of insulin like growth factor-1 and insulin on effector T cells generating autoimmune diabetes. Diabetes & Metabolism 22(4):235-239 (1996). The development of autoimmune diabetes in experimental mice was significantly reduced in those receiving IGF-1 as compared to insulin.
 159. Dohm, GL, et al. IGF-I-stimulated glucose transport in human skeletal muscle and IGF-I resistance in obesity and NIDDM. Diabetes 39(9):1028-1032 (1990). IGF-1 stimulates glucose transport by IGF-1 receptors in skeletal muscle, thus alleviating the hyperglycemia observed in non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM). Significantly, muscle from obese patients was resistant to this effect.
 160. Thivolet, C. Use of IGF-1 or analogues thereof in the prevention of diabetes. US Patent #6,342,227 (2002). IGF-1 or an analogue can delay the clinical onset of diabetes when administered at the first sign of the disease. Additionally, IGF-1 or analogue given to patients at high risk for developing the disease significantly reduces the likelihood of developing diabetes.
 161. Chen, W, et al. Insulin-like growth factor (IGF)-I/IGF-binding protein-3 complex: therapeutic efficacy and mechanism of protection against type 1 diabetes. Endocrinology 145(2):627-638 (2004). IGF-1 regulates beta cell growth, survival and metabolism in the pancreas and protects them against development of type 1 diabetes. Using IGF-1 combined with IGF-binding protein (IGF-bp) significantly increases the efficacy of IGF-1 treatment by extending its half-life in the body.
 162. Russell, JW, Feldman, EL. Insulin-like growth factor-I prevents apoptosis in sympathetic neurons exposed to high glucose. Hormone and Metabolic Research 31(2-3):90-96 (1999). Using an experimental in vitro rat superior cervical ganglion model of diabetic neuropathy, high levels of glucose, such as are found in uncontrolled diabetes, inhibits neurite (cell processes growing from nerve cells in cultures) growth, reduction in neurite size, beading of neurites, neurite retraction and apoptosis (cell death) in neurons. This is reversed by IGF-1 which exhibits a neuroprotective effect on these neurons. This suggests that IGF-1 may be of use in preventing diabetic neuropathy in vivo.
 163. Hasdai, D, et al. Insulin and insulin-like growth factor I cause coronary vasorelaxation in vitro. Hypertension 32:228-234 (1998). IGF-1 and insulin affect vasorelaxation in coronary arteries, possibly by activating potassium channels.
 164. Groziak, SM, Miller, GD. Natural bioactive substances in milk and colostrum: effects on the arterial blood pressure system. British Journal of Nutrition 84(Suppl.1):S119-S125 (2000). Consumption of milk and milk products can produce a significant decrease in blood pressure in hypertensive patients.
 165. Goebel, A, et al. Human pooled immunoglobulin in the treatment of chronic pain syndromes. Pain Medicine 3(2):119-127 (2002). Intravenous treatment with pooled IgG from colostrum was shown to be of benefit to patients suffering chronic pain due to fibromyalgia, spinal pain, complex regional pain syndrome (CRPS), peripheral neuropathic pain, and atypical odontalgia or facial pain without serious side effects. All patients had failed to respond to established pain treatment protocols.
 166. Goebel, A, et al. Intravenous immunoglobulin in the treatment of primary trigeminal neuralgia refractory to carbamazepine: a study protocol. BMC Neurology 3(1):1 (2003). Patients with resistant trigeminal neuralgia, which is characterized by severe pain that is unresponsive to traditional pain management, participated in a double-blind study using intravenous immunoglobulin treatment compared to placebo. While pain management did not follow simple dose-response rules, intravenous IgG treatment did produce results ranging from full remission of pain to no effect.
 167. Kimber, I, et al. Lactoferrin: influences on Langerhans cells, epidermal cytokines, and cutaneous inflammation. Biochemistry and Cell Biology 80(1):103-107 (2002). Apart from its modulation anti-inflammatory cytokines, lactoferrin also expresses an anti-inflammatory effect through controlling the migration of epidermal Langerhans cells. Lactoferrin inhibited the migration of these cells when the skin was exposed to an irritant, thus decreasing the inflammatory response.
 168. Ward, PP, et al. Lactoferrin and host defense. Biochemistry and Cell Biology 80(1):95-102 (2002). Lactoferrin is a prominent component of the first line of defense against infection and inflammation. It accomplishes its activity through a variety of methods, most notably iron sequestration and its effect on down-regulating TNF-α, which controls the inflammatory cascade.
 169. Griffiths, CE, et al. Exogenous topical lactoferrin inhibits allergen-induced Langerhans cell migration and cutaneous inflammation in humans. British Journal of Dermatology 144(4):715-725 (2001). Lactoferrin influences inflammation inhibiting Langerhans cell migration, normally controlled by TNF-α and IL-1β, which are inhibited by lactoferrin.
 170. Tavakkol, A, et al. Expression of growth hormone receptor, insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and IGF-1 receptor mRNA and proteins in human skin. Journal of Investigative Dermatology 99(3):343-349 (1992). Receptors for growth hormone and IGF-1 were isolated from human skin, indicating that skin cells may have the ability to react directly to growth hormone stimulation.
 171. Bhora, Y, et al. Effect of growth factors on cell proliferation and epithelialization in human skin. Journal of Surgical Research 59(2):236-244 (1995). Fibroblast growth factor (FGF), IGF-1 and epithelial growth factor (EGF) are important factors in healing skin wounds. EGF in particular is capable of initiating epithelial growth.
 172. Hyde, C, et al. Insulin-like Growth Factors (IGF) and IGF-Binding Proteins Bound to Vitronectin Enhance Keratinocyte Protein Synthesis and Migration. Journal of Investigative Dermatology 122(5):1198-1206 (2004). IGF-II binds directly to vitronectin, a component of the extracellular skin matrix, to enhance protein synthesis and migration by skin cells in wound healing and skin regeneration.
 173. El Ghalbzouri, A, et al. Fibroblasts facilitate re-epithelialization in wounded human skin equivalents. Laboratory Investigation 84(1):102-112 (2004). Re-epithelialization of wounds begins with the migration of keratinocytes (skin cells) from the edges of the wound. This migration is dependent on the interaction of the keratinocytes with dermal fibroblasts and extracellular matrix. This migration is accelerated by EGF and keratinocyte growth factor.
 174. Moller, S, et al. Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) in burn patients. Burns 17(4):279-281 (1991). Impaired wound healing in large burns is related to suppressed levels of IGF-1 in the burn area.
 175. Rudman, D, et al. Effects of human growth hormone in men over 60 years old. New England Journal of Medicine 323(1):1-6 (1990). The decline in activity of the growth hormone-IGF-1 system may be related to the loss of lean muscle mass and increase in fat mass with aging. Administration of growth hormone to men over 60 years of age resulted in increased IGF-1 levels in the blood similar to that found in much younger men, increase lean body mass, decreased fat mass and an increase in skin thickness.
 176. Imokawa, G, et al. Decreased level of ceramides in stratum corneum of atopic dermatitis: an etiologic factor in atopic dry skin? Journal of Investigative Dermatitis 96(4):523-526 (1991). The lipids found in the stratum corneum, particularly the ceramides (metabolic products of sphingomyelin), are important in maintaining the water retention and permeability barrier functions of the skin. Skin diseases marked by a breakdown in these functions, such as atopic dermatitis, are characterized by decreased levels of ceramides in the stratum corneum. Ceramide levels also decrease with age. Thus it is concluded that ceramide insufficiency is a factor in dry skin conditions.
 177. Bibel, DJ, et al. Sphingosines: antimicrobial barriers of the skin. Acta Dermato-Venereologica 73(6):407-411 (1993). One of the main functions of the skin is to prevent microbial infections. Skin lipids, particularly sphingosines, which are also derived from sphingomyelin, found in the stratum corneum of the skin are one of the ways the skin controls microbial survival on the skin. Sphingosines were found to have bactericidal, bacteriostatic or fungistatic effects on Staphylococcus aureus, Candida albicans, Tricophyton mentagrophytes, Tricophyton tonsurans and Epidermatophyton floccosum, common microbes found on the skin.
 178. Bibel, DJ, et al. Topical sphingolipids in antisepsis and antifungal therapy. Clinical and Experimental Dermatology 20(5):395-400 (1995). The sphingolipids sphingosine and sphinganine, both of which are strongly inhibitory effects for both bacteria and fungi in the stratum corneum of the skin, were used as topical antiseptics against Staphylococcus aureus and Candida albicans, as a restorative antiseptic against expanded normal skin flora, and as therapy for Candida albicans and Tricophyton mentagrophytes infections with very good results and low toxicity.